Zeleno sjeme/ Green Seeds

Srednja škola Vela Luka od 9. mjeseca sudjeluje u projektu financiranom od strane EU, koji traje do 9.mjeseca 2022. godine.

Naziv projekta je „Green Seeds“ (Zeleno sjeme), a cilj mu je povezati škole u brdsko-planinskim područjima i na malim otocima te skrenuti pozornost javnosti i relevantnih institucija na probleme s kojima se suočavaju

(slaba povezanost s edukacijskim centrima, depopulacija, sve manji broj učenika, gubitak nastavničkih radnih mjesta i sl.).

http://ss-vela-luka.skole.hr/upload/ss-vela-luka/images/static3/926/File/GREEN%20SEEDS_brochure_en.pdf

Otvoreni postupak javne nabave za intelektualne usluge (projekt ASTERIS)

Dana 02.prosinca 2019. godine Institut za jadranske kulture i melioraciju krša poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave: Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS

Naručitelj: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Broj objave: 2019/S 0F2-0047395.
Naslov: Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP 4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS
Vrsta ugovora: Izvođenje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 496.000,00 HRK
Rok za dostavu ponuda: 23.12.2019. do 09:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenog automobila ŠKODA Octavia

I. PREDMETI PRODAJE:

Predmet prodaje je rabljeno službeno vozilo  u vlasništvu Instituta kako slijedi:

 1. Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI, 77kW, srebrna, godina proizvodnje 2010.,  registrirana do 30. srpnja 2020. god., broj šasije: TMBCS21Z8AC006869, registarske oznake ST442TU.

II. UVJETI PRODAJE

2.1. Prodaja vozila obavlja se prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Vozila se mogu pogledati na adresi Put Duilova 11, 21000 Split, uz prethodnu najavu  osobi za kontakt.

2.2. Početna cijena za vozilo pod 1.1. iznosi 26.000,00 kuna (PDV uključen).

2.4. Rok za davanje ponuda traje do 12. prosinca 2019. god. do 12.00 sati. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova11, Split s napomenom „PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA ŠKODA – NE OTVARATI“.

2.5. Pored ponuđene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

2.6. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan  u roku od 7 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji te u roku od narednih 5 dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ukoliko isti to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje. Kupac je dužan u roku od 3 dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije Prodavatelja.

III. SADRŽAJ PONUDE

3.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

– ime i prezime/naziv tvrtke te OIB,

– presliku osobne iskaznice ili putovnice,

   – ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa,

   – ponuđenu cijenu.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA I PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj nije ni u kom slučaju odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.

4.2. Dodatne informacije o ponuđenim vozilima, uz mogućnost pregleda istih zainteresirani mogu dobiti telefonski, svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 sati kod osobe za kontakt: Andrea Bilić, dipl.oec. tel:  021/ 434-483.

V. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

5.1. Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponuda.

5.2. Pravo je Prodavatelja da prihvati najvišu ponudu koja ispunjava uvjete Javnog poziva, kao i da odbaci bilo koju ili sve ponude.

5.3. Svi će Ponuditelji o ishodu Javnog poziva biti izvješteni pisanim putem u što kraćem roku.

Split, 02. prosinca  2019.godine

link na oglas:

https://www.njuskalo.hr/auti/skoda-octavia-1.9-tdi-oglas-29960006

NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Ostali uvjeti:

 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu  iz vinogradarstva s naglaskom na eko-fiziologiju dozrijevanja grožđa i valorizaciju sorata vinove loze

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr).

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Obavijest o rezultatima natječaja – tehnički suradnik

IVAN JURIĆ izabran je na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 88/19 od dana 18. rujna 2019. godine, dnevnom tisku Slobodna Dalmacija te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Dani otvorenih vrata – Europska noć istraživača 2019.

20.09.2019. – Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

Otvoreni dani Instituta namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola, te široj javnosti. Posjetiteljima će se predstaviti laboratoriji Instituta i poljski višegodišnji nasadi u kojima se analiziraju molekularne, kemijske i biološke karakteristike različitih poljoprivrednih kultura i mikroorganizama. Bit će prezentirana izložba grožđa, voća, povrća i aromatičnog bilja, tijekom koje će znanstvenici Instituta objasniti posjetiteljima biološku raznolikost kultiviranog i divljeg bilja, te njihovu upotrebnu vrijednost.
Eksperimentalni kutak ponudit će učenicima da samostalno koriste mikroskop s preparatima biljaka, izoliraju DNA iz grožđa, urade kemijsku papirnatu kromatografiju soka od grožđa, evaluiraju glavne štetnike na poljoprivrednim kulturama, upoznaju karakteristike mediteranskog aromatičnog bilja i mediteranskih šuma. Učenicima će biti prezentirano senzorno ocjenjivanje ulja proizvedeno modernim i tradicionalnim postupcima. Učenici i ostali posjetitelji će u razgovorima s znanstvenicima Instituta moći saznati odgovore u vezi agronomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije i šumarstva, te u vezi studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u koji su uključeni znanstvenici Instituta.

Odvijanje aktivnosti: od 8:00 do 17:00


Natječaj – tehnički suradnik za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split,  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • SSS poljoprivredne struke
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje praktičnog rada u maslinarstvu

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o srednjoj stručnoj spremi  (preslik)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug natječaja bit će obavljen intervju i testiranje: (1) rada na računalu i (2) praktičnoga rada na poslovima u maslinarstvu (strojevi, alati i rezidba). Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Predavanje Dr. John E. Preece, 9.09.2019

U ponedjeljak, 9. rujna 2019. s početkom u 10 sati u maloj vijećnici Instituta održat će se predavanje:

Dr. John E. Preece, USDA-ARS NCGR, Davis, USA

The USDA-ARS National Plant Germplasm System
Provides Genetic Diversity to Support Scientific Research

Dr. Preece je glavni istraživač u USDA-ARS National Clonal Germplasm Repository u Davisu. Bavi se hortikulturnim istraživanjima. Specijalist je u kulturi biljnog tkiva, različitim tehnikama razmnožavanja biljaka, fiziologiji biljaka. Prije dolaska u USDA-ARS Davis, od 1980. do 2009. godine bio je profesor na Southern Illinois University Carbondale, Department of Plant, Soils, and Agricultural Systems. Dobitnik je nagrade American Society for Horticultural Science u 2006. i 2015. godini za postignuća u hortikulturnoj znanosti. Autor je brojnih znanstvenih radova.

Dr. John E. Preece boravit će nekoliko dana na našem Institutu u sklopu kraćeg posjeta.

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – povratnik,  iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta,  u nepunom radnom vremenu od 20 % – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1):

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz biljne virologije (istraživanje virusa vinove loze i agruma) i biljne mikologije (istraživanje arbuskularnih mikoriznih gljiva vinove loze).

Uvjeti za radno mjesto pod 2): 

 • najmanje četiri godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan RH, ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti, višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na znanstvenim projektima iz ishrane bilja

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu. U slučaju da neki od pristupnika za povratničko  znanstveno  radno mjesto ispunjava sve uvjete natječaja, a nema obavljen izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u tom slučaju obavit će se izbor u znanstveno zvanje. Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, Institut će u roku od 90 dana dovršiti postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji najbolje udovoljava uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta  www.krs.hr

Posjet Institutu u sklopu bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta “Application of biotechnology tools for applied research in the Mediterranean agriculture: introduction of paternity tests in genotyping plants”

Od 3. do 5. lipnja 2019. na Institutu će boraviti slovenske znanstvenice, Dunja Bandelj, PhD i Alenka Baruca Arbeiter, PhD iz institucije University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Koper, Slovenija.

U utorak, 4. lipnja 2019., znanstvenice će održati dva predavanja za djelatnike Instituta. Tijekom prvog izlaganja, dr. sc. Alenka Arbeiter će zajedno s dr. sc. Gabrielom Vuletin Selak predstaviti rezultate UKF projekta „New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.)“. Najnovija istraživanja koje znanstvenice provode na smilju prezentirat će profesorica Dunja Bandelj tijekom drugog izlaganja.

Pozivamo Vas na predavanja koja će se održati u vijećnici Instituta s početkom u 11:30.

Predavnaje 1. Paternity Analysis of the Olive Variety ‘‘Oblica’’ by Microsatellite Markers

Predavanje 2. Research of Helichrysum italicum (Roth) G. in Slovenia