Obavijest o rezultatima natječaja – HRZZ projekt “Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti”- doktorand za rad na istraživačkom projektu “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapljivih tvari”

FILIPA BURUL, mag.ing.agr., primljena je na suradničko radno mjesto asistenta (doktoranda) u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti „ (DOK-2021-02), za rad na istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapljivih tvari “ KK.01.1.1.04.0002, u trajanju od 4 godine, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 75/21 od 02. srpnja 2021., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly)

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje


NATJEČAJ


za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).
Kandidati za radno mjesto osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uvjeti za izbor na radno mjesto:
• doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
• aktivno znanje engleskog jezika


Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:
• životopis
• motivacijsko pismo
• dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
• kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova


Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.


Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.


S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.


Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.

Obavijest o rezultatima natječaja za radna mjesta asistenta – HRZZ projekt “Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti”

Nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 65/21 od 11. lipnja 2021., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu:

EMANUEL GAŠI, mag. oecol , izabran je u zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa – MYCO GRAPE“, HRZZ-IP-2020-02-8397, na određeno vrijeme od četiri godine.

ANA BOBAN, mag. chem., izabrana je u zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina– WINE AROMAS“, HRZZ-(IP-2020-02-1872) na određeno vrijeme od četiri godine.

LUKA MARINOV, mag. ing.hort., izabran je u zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), za rad na istraživačkom projektu KK.05.1.1.02.0010 „Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“, na određeno vrijeme od četiri godine.

ŽELJAN DULČIĆ, mag. inž.agr. , izabran je u zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), za rad na projektu Centar kompetencija Trilj, K.K.01.2.2.03.0017, na određeno vrijeme od četiri godine.

Obavijest o rezultatima natječaja -znanstveni suradnik

Dr.sc. MARIJANA POPOVIĆ, dipl.ing.kem.tehn., primljena je na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemija za rad na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 62/21 od 02.lipnja 2021., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Predavanje “Utjecaj antropogenizacije na osobine tla pod vinogradima i maslinicima na otoku Hvaru”, dr. sc. Marko Runjić, 23.7.2021.

Utjecaj načina korištenja zemljišta značajno određuje pravac i intenzitet pedogenetskih procesa u tlu. Načini upravljanja poljoprivrednim tlima na otoku Hvaru nalaze se u rasponu od tradicionalne ekstenzivne proizvodnje, pa do visoko intenzivirane proizvodnje sa visokim ulaganjima. Kao refleksiju ovog faktora imamo različite stupnjeve utjecaja antropogenizacije na osobine tala. Razvoj pojedinih tipova tala, pored klime, dominantno određuje matični supstrat, kao i uz njega usko vezane geomorfološke procese navedenog područja, te također vrlo izražen antropogeni utjecaj.

Predavanje “Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”, dr. sc. Irena Budić-Leto, 16.7.2021., 10:00 h

Ovaj projekt daje uvid u potencijalne nove starter ne-Saccharomyces kulture, s nizom sojeva koje će se karakterizirati s obzirom na njihov potencijalni učinak na profil arome vina. A detaljnije informacije o projektu ćemo čuti na predavanju.

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši stručni referent

IVONA ŽIŽIĆ izabrana je na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave Instituta, na neodređeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 34/21 od dana 02. travnja 2021. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Natječaj za suradničko radno mjesto – asistent

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“, 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obvezni uvjeti za radno mjesto:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, smjer Fitomedicina/Zaštita bilja
• ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji osigurava upis na doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)


Dodatni kriteriji:
• dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
• sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu


Prijavi na natječaj se prilaže:
• motivacijsko pismo
• životopis
• preslike odgovarajućih sveučilišnih diploma ili uvjerenja o završenom studiju
• prijepise ocjena s preddiplomskog i diplomskog odnosno integriranog studija s izračunatim prosjekom ocjena
• minimalno jedno pismo preporuke sveučilišnog nastavnika
• dokazi o ispunjavanju dodatnih kriterija ukoliko ih pristupnik posjeduje

Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom: „Natječaj za radno mjesto asistent“.
S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr.

ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ASTERIS (INTERREG IT-HR)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizirao je 18.lipnja 2021. online javnu konferenciju projekta ASTERIS (Prilagodba na intruzije slane vode u scenarijima podizanja razine mora) koji se provodi u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska .
U okviru konferencije partneri projekta iz Italije i Hrvatske predstavili su općenite ciljeve i rezultate projekta nakon 2,5 godine provedbe istog. Projekt je pokušao dati odgovore na probleme koje se mogu javiti kod korištenja obalnih vodonosnika uslijed povećanog korištenja u sušnom periodu zbog turističkog pritiska ili naglašene potrošnje u poljoprivredi što utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.
Od specifičnih rezultata projekta ASTERIS predstavljena je karta ranjivosti obalnih područja Jadrana uslijed salinizacije temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima.
Također su predstavljena istraživanja koja su provedena u dolini Neretve kao jednom od studija slučaja te su prikazane analize stanja upravljanja i korištenja vodnih resursa na istom području.
Stručnjaci sa Fakulteta građevinarstava, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu predstavili su svoja istraživanja koja trenutno u okviru INTERREG projekta MoST provode na području Neretve, a vezana su za monitoring i modeliranje prodora slane vode u obalne vodonosnike.

Predavanje “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli”, dr. sc. Katarina Hančević, 18.6.2021.

Glavni cilj projekta “Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama” (GRAPE-PATH3, HRZZ-IP-2018-01-9622) je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Projekt traje 4 godine, a dvije i pol godine rada na projektu su iza nas. Što su nam one donijele, kako smo se snašli i koji su naši utisci, poslušat ćemo na ovom predavanju.