JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11., 64/15., 112/18.) i članka 43. Statuta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša,  a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti MZO RH od 25.svibnja 2020. godine (KLASA: 640-01/20-06/00007,URBROJ:533-03-20-0002),  raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Splitu, Put Duilova 11.

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Splitu, Put Duilova 11, i to kao jedinstvene cjeline: dva staklenika ukupne površine 5.000m2; vanjske površine (nenatkriveno zemljište) od 6.000m2, dva skladišta i kotlovnice ukupne površine 567m2 i uredskog prostora površine 110m2 koji poslovni prostori  se nalaze na čest.zem 1810 (kat.broj 7376/1); 1812/2 (kat. broj. 7376/2); 1811 (kat.broj 7376/3) i na čest.zem.-dio 1804/1 (kat.broj 7377/1-dio) sve K.O. Split.

2. Početni iznos zakupnine iznosi 17.100,00 kuna mjesečno (uvećano za PDV).

3. Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 3 (tri) godine i ne može se dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Namjena prostora je proizvodnja i/ili prodaja u okviru poljoprivrednih djelatnosti te skladišna. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Sve troškove vezane za eventualnu adaptaciju i uređenje poslovnog prostora snosi zakupnik nakon što od zakupodavca dobije pisanu suglasnost za izvođenje radova i bez prava na povrat uloženih sredstava.

5. Zakupnik je dužan osim zakupnine plaćati režijske troškove i ostale troškove i naknade uzrokovane korištenjem prostora.

6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

7. Uvid u grafički prikaz predmetnog prostora biti će omogućen u prostorijama Instituta, Put Duilova 11. Svaki zainteresirani ponuditelj može dobiti informaciju o prostoru od strane članova Povjerenstva za provedbu natječaja na tel. 434-485 ili 434-437, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

8. Natjecatelj kao jamčevinu za ozbiljnost  ponude uplaćuje iznos u visini jednog početnog iznosa mjesečne zakupnine (21.375,00kuna) na žiro-račun Instituta HR8523600001101466432, otvoren kod Zagrebačke banke  d.d., s naznakom „jamčevina“, poziv na broj 02-OIB ponuditelja.

9. Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji u natječaju ne uspiju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja. Ako natjecatelj, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

10. Izabrani ponuditelj će nakon donošenja i dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti pisano pozvan da u roku koji odredi Institut (a koji rok ne može kraći od 5 dana ni duži od 30 dana) s istim sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

11. Ukoliko izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju  ugovora u roku iz prethodne točke ili ne dostavi Bankarsku garanciju smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine.

12. Izabrani ponuditelj kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora prije samog potpisa ugovora o zakupu mora dostaviti Bankarsku garanciju na iznos do 70.000,00 kuna plativu „na prvi poziv“ koja vrijedi najmanje do 30. rujna 2023. godine.

13. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, adresu i OIB natjecatelja,

b) brojkama i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu,

c) izvod iz sudskog registra za pravne osobe,

d) izvod iz registra obrtnika za obrtnike,

e) Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja,

f) Dokazi i sposobnosti:

Za trgovačko društvo

BON-1 za poslovnu godinu 2019. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

za Obrtnike – obveznike poreza na dohodak –  presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak i Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2019. godinu

za Obrtnike – obveznike poreza na dobit – BON-1 za poslovnu godinu 2019. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

g) dokaz o uplati jamčevine,

h) podatak o broju žiro računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

14. Natjecatelj mora dokazati da mu račun u prethodnih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od petnaest dana te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Nanatječaju ne mogu biti odabrani ponuditelji koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Institutu ili s njima povezana društva, nitiponuditelji koji nisu ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osim ako mu je sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja.

15. Ponude se dostavljaju na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21 000 Split, Put Duilova 11, poštom  ili osobno na protokol Instituta, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ».

Ponuda mora biti zaprimljena u Institutu zaključno do 12. kolovoza 2020. u 12 sati neovisno o načinu dostave. Natječaj će se objaviti i na internetskoj stranici „www.krs.hr“

16. Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 60 dana od dana isteka roka za predaju ponuda.

17. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

18. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

19. Institut  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu  bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.