NATJEČAJ – asistent i poslijedoktorand za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari”

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (LoVeFly),na određeno vrijeme do 20.12.2022. godine -1 izvršitelj (m/ž).
 2. za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati za oba radna  mjesta  osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod 1):

 • završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani   preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog polja agronomija – fitomedicina
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod 2):

 • doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 1) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo sa znanstveno-istraživačkim interesima
 • preslik odgovarajuće sveučilišne diplome ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom)

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 2) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – asistent“ odnosno s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.