NATJEČAJ za izbor na položajna radna mjesta I. vrste u odsjeku računovodstvenih i financijskih poslova

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor na položajno radno mjesto I. vrste: rukovoditelj odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi),  na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
  2. za izbor na položajno radno mjesto I. vrste: voditelj odsjeka računovodstvenih poslova(voditelj odjeljka), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto pod 1):

Uvjeti: VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, najmanje 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima u sustavu znanosti, aktivno znanje engleskog jezika.

Uvjeti za radno mjesto pod 2):

VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, minimalno 4 godine radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima u sustavu znanosti, iskustvo na poslovima javne nabave, napredno poznavanje excela, aktivno znanje  engleskog  jezika.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  preslik odgovarajuće diplome

– dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja(preslik ugovora o radu, potvrde i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat javlja.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.