NATJEČAJ za izbor na radno mjesto  II. vrste – viši tehničar

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

1)  Za izbor na radno mjesto  II. vrsteviši tehničar – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kemijskog, prehrambenog ili zdravstvenog usmjerenja
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju obrazovanja

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.