NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad na Zavodu za primijenjene znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad na Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • preslike odgovarajućih sveučilišnih diploma ili uvjerenja o završnom studiju

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.