NATJEČAJ za radno mjesto- rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto:

VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, najmanje 4 godine radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  prijavu na natječaj/motivacijsko pismo

–  životopis

–  odgovarajuću diplomu

–  elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda  o podacima evidentiranim u matičnoj  evidenciji HZMO

–  dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja (preslik ugovora o radu, potvrde poslodavca i slično)

Prijave na natječaj, sa svom traženom  dokumentacijom dostavljaju se do 28. prosinca 2023. u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.  

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.