Natječaj za radno mjesto – stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju,  radno mjesto I. vrste,  na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj, m

Opis poslova: stručni poslovi iz vinarstva vezani uz fizikalno-kemijsku analizu mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu.

Uvjeti: VSS, magistar/magistra inženjer hortikulture (ili sukladno ranije važećim propisima dipl.ing.agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo), poznavanje zakonske regulative iz vinogradarstva i vinarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EU), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vezanim uz rad u akreditiranom laboratoriju, dobro poznavanje norme HRN EN ISO/IEC 17025, dobro poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu posebice programa za statističku analizu podataka.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  diplomu  (preslik)

–  dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u akreditiranom laboratoriju

   (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca i slično)

–  dokaz o izobrazbi iz norme HRN EN ISO/IEC 17025

Prijave na natječaj s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Stručni savjetnik – enološki laboratorij“

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta https://www.krs.hr/ .