Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda – računalna oprema

Split, 16.ožujka 2021.
Broj: 01-67/2-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave za predmet nabave : Računalna oprema, te se upućuje ovaj Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021/434-444 (centrala)
Telefaks: 021/316 584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Računalna oprema
 2. Namjena: Za potrebe Instituta i projekata.
 3. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe nabave.

Grupa nabave 1- Prijenosna računala, Grupa nabave 2 – Stolna računala i monitori, Grupa nabave 3 – Multifunkcijski uređaji i projektor, Grupa nabave 4 – Tablet

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano Troškovnikom za svaku grupu predmeta nabave.

Tehničke specifikacije i Troškovnici za pojedine grupe nabave su dio ovog poziva na dostavu ponuda i nalaze se u prilogu Poziva.

Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uređaj sa boljim karakteristikama.

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i

melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova11, s naznakom

Ponuda za računalnu opremu „NE OTVARAJ!“.

Ponude moraju biti fizički zaprimljene u Institutu do 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude poslati sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list (za grupu nabave koja se nudi),
 2. popunjen Troškovnik (za grupu nabave koja se nudi),
 3. popunjene Tehničke specifikacije (za grupu nabave koja se nudi)
 4. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da roba koja se nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača,ovlaštenog predstavnika ili zastupnika proizvođača, izjava proizvođača ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izlist s web stranice, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke: 45 dana od sklapanja Ugovora o nabavi
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun Ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 1. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om. Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Ponudbenog lista, Troškovnika i Tehničke specifikacije za svaku grupe nabave koju nudi.

7. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.

8. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

9.PRILOZI:

 1. Ponudbeni list za grupe nabave (Obrasci 1.1. do 1.4)
 2. Troškovnici za grupe nabave (obrasci 2.1 do 2.4.)
 3. Tehnička specifikacija za grupe nabave (obrasci od 3.1 do 3.4.)