POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – PCR Uređaj (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave PCR uređaj

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Izmjena poziva za dostavu ponuda od 23.11.2023. godine

Izmijenjeni PRILOG 3 – Tehničke specifikacije i ostali uvjeti _ NOVO !!

Zapisnik i upisnik o zaprimanju ponuda od 01.12.2023. godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 11.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 12.12.2023. godine