Poziv za dostavu ponude

Split, 11.06.2021.
Broj: 01-125/3-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak nabave za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova 11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021 434-444 (centrala)
Telefaks: 021 316-584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja
 2. Namjena: Za potrebe projekta: “Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ (Element projekta 05 Maslina (EP05 Maslina) referentnog broja: KK.01.1.1.01.0005.

Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 HRK bez PDV-a (170.000,00 HRK s PDV-om).

Predmet nabave se sastoji od dvije grupe nabave.

Grupa nabave 1 – Usluga analiza sastava masnih kiselina i sastava i udjela sterola uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 95.600,00 HRK (119.500,00 HRK s PDV-om).

Grupa nabave 2 – Usluga analize sastava fenolnih spojeva uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 40.400,00 HRK (50.500,00 HRK s PDV-om). Ponuditelj može ponuditi jednu ili obje grupe nabave.

 1. Tehničke specifikacije usluga nalaze se u Troškovniku koji je dio ovog poziva na dostavu ponuda. Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uslugu sa boljim karakteristikama.
 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova 11 s naznakom na koverti „Ponuda za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja – ne otvaraj !“

Ponude moraju biti zaprimljene u Institutu do 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list za ponuđenu grupu nabave (Prilog 1.1 i/ili Prilog 1.2),
 2. popunjen Troškovnik i tehnička specifikacija za ponuđenu grupu nabave (Prilog 2.1 i/ili Prilog 2.2),
 3. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da uslugu koju nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača, zastupnika proizvođača ili pružatelja usluge, izlist s web stranice, izjava proizvođača, zastupnika i/ili pružatelja usluge, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike pružene usluge).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke usluge: 90 dana od potpisa Ugovora.
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 5. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Troškovnika i tehničke specifikacije.
 1. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude s uključenim PDV-om koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.
 1. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

 1. PRILOZI:
 1. Ponudbeni list za grupu 1 nabave (obrazac 1.1)
 2. Ponudbeni list za grupu 2 nabave (obrazac 1.2)
 3. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 1 nabave (obrazac 2.1)
 4. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 2 nabave (obrazac 2.2)
 5. Poziv u pdf obliku

Ravnateljica Instituta
dr. sc. Katja Žanić