POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave usluge „Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 22.11.2021.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Mlin za mljevenje uzoraka biljnog materijala (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Mlin za mljevenje uzoraka biljnog materijala.

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 17.11.2021.

03.12.2021. OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK O PRERGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI UZ ZAPISNIK:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -jednostavna nabava robe – Stativ za fotografiranje s rasvjetom i filterima (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Stativ za fotografiranje s rasvjetom i filterima. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

17.11.2021. ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

02.12.2021. OBAVIJEST O PONIŠTENJU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI UZ ZAPISNIK:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Uređaj za destilaciju alkohola i hlapljivih kiselina (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Uređaj za destilaciju alkohola i hlapljivih kiselina. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

11.11.2021. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA – PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA!

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 22.11.2021.

02.12.2021. OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI UZ ZAPISNIK:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Laboratorijski namještaj (podmjera 10.2).

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za Laboratorijski namještaj (podmjera 10.2).
Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti ) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 18.10.2021.

08.11.2021. OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI UZ ZAPISNIK:

Poziv za dostavu ponude

Split, 11.06.2021.
Broj: 01-125/3-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak nabave za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova 11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021 434-444 (centrala)
Telefaks: 021 316-584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja
 2. Namjena: Za potrebe projekta: “Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ (Element projekta 05 Maslina (EP05 Maslina) referentnog broja: KK.01.1.1.01.0005.

Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 HRK bez PDV-a (170.000,00 HRK s PDV-om).

Predmet nabave se sastoji od dvije grupe nabave.

Grupa nabave 1 – Usluga analiza sastava masnih kiselina i sastava i udjela sterola uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 95.600,00 HRK (119.500,00 HRK s PDV-om).

Grupa nabave 2 – Usluga analize sastava fenolnih spojeva uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 40.400,00 HRK (50.500,00 HRK s PDV-om). Ponuditelj može ponuditi jednu ili obje grupe nabave.

 1. Tehničke specifikacije usluga nalaze se u Troškovniku koji je dio ovog poziva na dostavu ponuda. Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uslugu sa boljim karakteristikama.
 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova 11 s naznakom na koverti „Ponuda za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja – ne otvaraj !“

Ponude moraju biti zaprimljene u Institutu do 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list za ponuđenu grupu nabave (Prilog 1.1 i/ili Prilog 1.2),
 2. popunjen Troškovnik i tehnička specifikacija za ponuđenu grupu nabave (Prilog 2.1 i/ili Prilog 2.2),
 3. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da uslugu koju nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača, zastupnika proizvođača ili pružatelja usluge, izlist s web stranice, izjava proizvođača, zastupnika i/ili pružatelja usluge, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike pružene usluge).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke usluge: 90 dana od potpisa Ugovora.
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 5. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Troškovnika i tehničke specifikacije.
 1. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude s uključenim PDV-om koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.
 1. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

 1. PRILOZI:
 1. Ponudbeni list za grupu 1 nabave (obrazac 1.1)
 2. Ponudbeni list za grupu 2 nabave (obrazac 1.2)
 3. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 1 nabave (obrazac 2.1)
 4. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 2 nabave (obrazac 2.2)
 5. Poziv u pdf obliku

Ravnateljica Instituta
dr. sc. Katja Žanić

Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda – računalna oprema

Split, 16.ožujka 2021.
Broj: 01-67/2-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave za predmet nabave : Računalna oprema, te se upućuje ovaj Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021/434-444 (centrala)
Telefaks: 021/316 584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Računalna oprema
 2. Namjena: Za potrebe Instituta i projekata.
 3. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe nabave.

Grupa nabave 1- Prijenosna računala, Grupa nabave 2 – Stolna računala i monitori, Grupa nabave 3 – Multifunkcijski uređaji i projektor, Grupa nabave 4 – Tablet

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano Troškovnikom za svaku grupu predmeta nabave.

Tehničke specifikacije i Troškovnici za pojedine grupe nabave su dio ovog poziva na dostavu ponuda i nalaze se u prilogu Poziva.

Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uređaj sa boljim karakteristikama.

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i

melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova11, s naznakom

Ponuda za računalnu opremu „NE OTVARAJ!“.

Ponude moraju biti fizički zaprimljene u Institutu do 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude poslati sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list (za grupu nabave koja se nudi),
 2. popunjen Troškovnik (za grupu nabave koja se nudi),
 3. popunjene Tehničke specifikacije (za grupu nabave koja se nudi)
 4. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da roba koja se nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača,ovlaštenog predstavnika ili zastupnika proizvođača, izjava proizvođača ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izlist s web stranice, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke: 45 dana od sklapanja Ugovora o nabavi
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun Ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 1. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om. Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Ponudbenog lista, Troškovnika i Tehničke specifikacije za svaku grupe nabave koju nudi.

7. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.

8. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

9.PRILOZI:

 1. Ponudbeni list za grupe nabave (Obrasci 1.1. do 1.4)
 2. Troškovnici za grupe nabave (obrasci 2.1 do 2.4.)
 3. Tehnička specifikacija za grupe nabave (obrasci od 3.1 do 3.4.)

Otvoreni postupak javne nabave – Instrumenti za mjerenje

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA  provodi postupak javne nabave „Instrumenti za mjerenje klimatskih parametara, vlage u tlu,  vodenog potencijala u biljci i temperature“ koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02). Postupak se provodi temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ referentnog broja: KK.05.1.1.02.0010.

Poveznica na dokumentaciju o nabavi za objavljeni otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti (EOJN RH) :

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0035788

Otvoreni postupak javne nabave: Plinski kromatograf -spektrometar masa (GC-MS)

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA provodi postupak javne nabave Plinskog kromatografa – spektrometra masa (GC-MS), koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: – KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“. Više informacija dostupno je na internet stranici projekta http://lovefly.krs.hr

Poveznica na dokumentaciju o nabavi za objavljeni otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti (EOJN RH) :

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0033743

Otvoreni postupak javne nabave – DNA SEKVENCER

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA provodi postupak javne nabave za predmet nabave “DNA sekvencer”.

Nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02). Postupak se provodi temeljem odobrenog plana nabave na projektu odobrenom za sufinanciranje naziva: “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ referentnog broja: KK.05.1.1.02.0010.

Poveznica na dokumentaciju o nabavi za objavljeni otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti (EOJN RH) :

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4313448