NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Ostali uvjeti:

 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu  iz vinogradarstva s naglaskom na eko-fiziologiju dozrijevanja grožđa i valorizaciju sorata vinove loze

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr).

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih automobila _11.11.2019.

I. PREDMETI PRODAJE:

Predmeti prodaje su rabljena službena vozila  u vlasništvu Instituta kako slijedi:

 1. 1. Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI, 77kW, srebrna, godina proizvodnje 2010.,  registrirana do 30. srpnja 2020. god., broj šasije: TMBCS21Z8AC006869, registarske oznake ST442TU.
 1. 2. Toyota Avensis Elegance 2,0, 85kW, srebrna, godina proizvodnje 2005., registrirana do 29. lipnja 2020. god., broj šasije: SB1BW56L50E098343, registarske oznake ST595ND.

II. UVJETI PRODAJE

2.1. Prodaja vozila obavlja se prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pogledati na adresi Put Duilova 11, 21000 Split, uz prethodnu najavu  osobi za kontakt.

2.2. Početna cijena za vozilo pod 1.1. iznosi 29.600,00 kuna (PDV uključen).

2.3. Početna cijena za vozilo pod 1.2. iznosi 15.000,00 kuna (PDV uključen).

2.4. Rok za davanje ponuda traje do 28. studenog 2019. god. do 12.00 sati. Ponude se dostavljajuu pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova11, Split s napomenom „PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA ŠKODA – NE OTVARATI“ i/ili „PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA TOYOTA – NE OTVARATI“.

2.5. Pored ponuđene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

2.6. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan  u roku od 7 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji te u roku od narednih 5 dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ukoliko isti to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje. Kupac je dužan u roku od 3 dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije Prodavatelja.

III. SADRŽAJ PONUDE

3.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

– ime i prezime/naziv tvrtke te OIB,

– presliku osobne iskaznice ili putovnice,

– ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa,

– ponuđenu cijenu.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA I PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj nije ni u kom slučaju odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.

4.2. Dodatne informacije o ponuđenim vozilima, uz mogućnost pregleda istih zainteresirani mogu dobiti telefonski, svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 sati kod osobe za kontakt: Andrea Bilić, dipl.oec. tel:  021/ 434-483.

V. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

5.1. Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponuda.

5.2. Pravo je Prodavatelja da prihvati najvišu ponudu koja ispunjava uvjete Javnog poziva, kao i da odbaci bilo koju ili sve ponude.

5.3. Svi će Ponuditelji o ishodu Javnog poziva biti izvješteni pisanim putem u što kraćem roku.

GALERIJA:

https://www.njuskalo.hr/auti/toyota-avensis-2.0-d-4d-oglas-29960213
https://www.njuskalo.hr/auti/skoda-octavia-1.9-tdi-oglas-29960006

Obavijest o rezultatima natječaja – tehnički suradnik

IVAN JURIĆ izabran je na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 88/19 od dana 18. rujna 2019. godine, dnevnom tisku Slobodna Dalmacija te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Natječaj – tehnički suradnik za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split,  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • SSS poljoprivredne struke
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje praktičnog rada u maslinarstvu

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o srednjoj stručnoj spremi  (preslik)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug natječaja bit će obavljen intervju i testiranje: (1) rada na računalu i (2) praktičnoga rada na poslovima u maslinarstvu (strojevi, alati i rezidba). Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – povratnik,  iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta,  u nepunom radnom vremenu od 20 % – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1):

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz biljne virologije (istraživanje virusa vinove loze i agruma) i biljne mikologije (istraživanje arbuskularnih mikoriznih gljiva vinove loze).

Uvjeti za radno mjesto pod 2): 

 • najmanje četiri godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan RH, ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti, višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na znanstvenim projektima iz ishrane bilja

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu. U slučaju da neki od pristupnika za povratničko  znanstveno  radno mjesto ispunjava sve uvjete natječaja, a nema obavljen izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u tom slučaju obavit će se izbor u znanstveno zvanje. Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, Institut će u roku od 90 dana dovršiti postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji najbolje udovoljava uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta  www.krs.hr