Natječaj za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto  II. vrsteviši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemijskog, prehrambenog ili zdravstvenog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo samostalnog rada na klasičnim kemijskim analizama i instrumentalnim metodama od najmanje dvije godine.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju obrazovanja
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – viši tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Obavijest o rezultatima natječaja -znanstveni suradnik

Dr. sc. Tonka Ninčević Runjić, mag. ing. agroekologije izabrana je na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2022 od 12. siječnja 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Otvoren poziv za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda

Ovo je OTVOREN POZIV za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (KK.01.1.1.04.0002) na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022.

Kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Preduvjeti za prijavu na mjesto poslijedoktoranda su: (I) doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti te (II) aktivno znanje engleskog jezika.

Iskaz interesa, za navedeno radno mjesto, treba sadržavati životopis i motivacijsko pismo, koje treba poslati kao PDF dokument na e-mail adresu voditeljice projekta dr. sc. Elde Vitanović: Elda.Vitanovic@krs.hr.


Detaljan opis projekta i istraživanja može se pronaći na web stranici projekta http://lovefly.krs.hr/.

Poziv za dostavu ponuda- Servis traktora (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“.

Roba se nabavlja u ponovljenom postupku jednostavne nabave, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

15.02.2022. ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

15.02.2022. OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Obavijest o rezultatima natječaja -znanstveni savjetnik, prvi izbor

Dr. sc. Goran Zdunić izabran je na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik-prvi izbor, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 116/2021 od 27. listopada 2021. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Natječaj za radno mjesto – znanstveni suradnik

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto: znanstveni suradnik, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž

Uvjeti za radno mjesto:

 • višegodišnje iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na mediteranskom ljekovitom i aromatičnom bilju, njegovoj molekularnoj i biokemijskoj karakterizaciji te uvođenju u poljoprivrednu proizvodnju

Kandidat za radno mjesto treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa, MYCO GRAPE”, dr. sc. Tomislav Radić, 17.12.2021.

Za arbuskularne mikorizne gljive je dokazano da imaju potencijal smanjiti biotički stres kod biljaka i aktivirati mikorizom-induciranu otpornost. Međutim, postoje značajna nerazjašnjena pitanja o njihovoj učinkovitosti u svrhu zaštite od biljnih virusa, osobito kod drvenastih kultura. Kako bismo razjasnili neka od postojećih pitanja, u ovom projektu ćemo se baviti funkcionalnom interakcijom između vinove loze, mikoriznih gljiva i virusa.

Predavanje “Znanstveni rad u digitalnom okruženju: prednosti i nedostaci aplikacija”, dr. sc. Maja Jukić Špika, 9.12.2021.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije otvorio je nove prilike za znanstveni rad, ali i utječe na svakodnevni rad znanstvenika na način da se očekuje sve brže i brže ispunjavanje mnoštva obaveza. Putem mobilnih aplikacija moguće je unaprijediti i ubrzati rad, međutim, pitanje je koji su nedostaci i poteškoće i jesu li nadmašili njihov pozitivan učinak. Temeljeno na vlastitim iskustvima i praktičnim primjerima, predavačica će pokazati prednosti, ali i nedostatke koji se najčešće događaju u korištenju Mendeley-a, OneDrive-a i Roundcube-a.

Obavijest o objavljenom otvorenom postupku javne nabave: Sustav za automatsko određivanje masti i rotodrljača za unutar-rednu obradu tla

Otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave “Sustav za automatsko određivanje masti i rotodrljača za unutar-rednu obradu tla” poslan je na objavu u EOJN RH dana 03.12.2021. te objavljen 06.12.2021. godine.

Postupak se provodi za potrebe  Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI), CroP-BioDiv (KK.01.1.1.01.0005).

Dokumentacija nabave dostupna je u EOJN na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5722270