Natječaj, 8.03.2019

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor na položajno radno mjesto I. vrste rukovoditelj Odjela uprave (rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od jednog mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za položajno radno mjesto pod 1:
VSS, diplomirani pravnik sukladno ranije važećim propisima ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera, položeni pravosudni ispit, položen specijalistički ispit iz područja javne nabave, najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, informatička pismenost, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije iz područja EU fondova i programa, poznavanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

Uvjeti za radno mjesto pod 2:
NKV (završena osnovna škola), radno iskustvo 1 godina

Prednost: pisana preporuka ranijeg poslodavca

Na natječaj za radno mjesto pod brojem 1 potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslika diplome
 • preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na pravnim poslovima (preslika ugovora o radu, potvrde i slično)
 • preslika certifikata iz područja javne nabave
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • dokaz o poznavanju područja EU fondova (potvrde, uvjerenja i slično)

Na natječaj za radno mjesto pod brojem 2 potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o završenoj školi (NKV)
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu, potvrde i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Put Duilova 11
21000 Split

s naznakom
Natječaj za radno mjesto – rukovoditelj Odjela uprave (rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi)
odnosno
Natječaj za radno mjesto – spremačica.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.