NATJEČAJ za izbor na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent,u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda  (agronomija), ili područja prirodnih znanosti, polje biologija
 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na virusnim patogenima vinove loze i simbiotskim mikoriznim gljivama vinove loze i divljih srodnika
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku s naznakom „Natječaj za radno mjesto – viši asistent“ na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/

Obavijest o rezultatima natječaja –poslijedoktorand (viši asistent), u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Dr. sc. JOSIP TADIĆ, mag.ing. ekološke poljoprivrede i agroturizma, izabran je na suradničko radno mjesto poslijedoktorand (viši asistent), u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na određeno vrijeme nakon provedenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119/2022 od 14. listopada 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te na Euraxess portalu.

NATJEČAJ za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda  (agronomija)
 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na genetskim resursima masline i upotrebi  molekularnih markera u istraživanju bioraznolikosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju od objave natječaja u Narodnim novinama do 25. studenog 2022. na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom  „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.                                                                                                                                                      

Obavijest o rezultatima natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti za područje rada “vinogradarstvo i vinarstvo”

Maja Ozretić Zoković, mag.ing.hort. izabrana je na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“, na neodređeno vrijeme nakon provedenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 61/22 od dana 1. lipnja 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te na Euraxess portalu.

NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“,  radno mjesto I. vrste

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“,  radno mjesto I. vrste,  na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj, m/ž

Opis poslova: stručni poslovi iz vinogradarstva i vinarstva vezani uz fizikalno-kemijsku analizu mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, sudjelovanje u prijavi i realizaciji znanstvenih i stručnih projekta  i ostali poslovi prema ugovoru o radu ili Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu.

Uvjeti: VSS, magistar/magistra inženjer hortikulture (ili sukladno ranije važećim propisima dipl.ing.agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo), poznavanje zakonske regulative iz vinogradarstva i vinarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EU), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vezanim uz rad u akreditiranom laboratoriju, dobro poznavanje norme HRN EN ISO/IEC 17025, dobro poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu posebice programa za statističku analizu podataka.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  diplomu  (preslik)

–  dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u akreditiranom laboratoriju

   (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Stručni suradnik – vinogradarstvo i vinarstvo“

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta https://www.krs.hr/ .

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina

ZVONIMIR JURUN, mag.ing.chem.ing. izabran je na radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina, na određeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 36/22 od dana 18. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto III. vrste – Ekonom

STJEPAN BOTICA izabran je na radno mjesto III. vrste – Ekonom, u Odjelu uprave Instituta, na neodređeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 39/22 od dana 30. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju)- radno mjesto III. vrste- EKONOM

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto III. vrste – Ekonom, za rad u Odjelu uprave Instituta obaviti će se dana 28. travnja 2022. (četvrtak)  na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima koji su ušli u uži krug za odabir (abecedno):

 1. IVICA BALARIN-ĐIPALO u 08:00 h
 2. STJEPAN BOTICA u 8:20 h
 3. NIKŠA DURDOV u 8:40 h
 4. MIROSLAV ELEK 09:00 h
 5. IVICA RAJČIĆ u 09:20 h
 6. ANTE TOMIĆ u 09:40 h
 7. IVICA ŽIVKOVIĆ u 10:00 h
 8. TIHO ŽMIRE u 10:20 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada i to iz sljedećih izvora:

 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)
 • Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.)
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” br. 9/19., 9/19., 122/19., 52/20.)
 • Statut Instituta ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti/ )

Ukoliko kandidat ne pristupi usmenom testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje kandidata

NATJEČAJ za radno mjesto III. vrste – Ekonom

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor na sistematizirano radno mjesto III. Vrste –  Ekonom,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad, za rad u Odjelu uprave Instituta – 1 izvršitelj (m/ž)

Kratak opis poslova: poslovi ekonoma, portira, domara/kućnog majstora, poslovi održavanja zgrade i uređaja  i svi drugi poslovi sukladno važećem Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu

Uvjeti:

 • SSS tehničke struke
 • vozački ispit „B“ kategorije
 • poznavanje rada na računalu
 • minimalno tri godine radnog iskustva
 • komunikativnost, inicijativnost, spremnost na usavršavanje

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–   motivacijsko pismo (prijava na natječaj)

–   životopis

–   preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju  obrazovanja

–   dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije

–  dokaz o radnom iskustvu (primjerice elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, preslik ugovora o radu, potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku od 10 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama poštanskim putem ili neposredno na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Natječaj za radno mjesto – ekonom“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja pozvani kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Natječaj za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto  II. vrsteviši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemijskog, prehrambenog ili zdravstvenog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo samostalnog rada na klasičnim kemijskim analizama i instrumentalnim metodama od najmanje dvije godine.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju obrazovanja
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – viši tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.