NATJEČAJ – viši znanstveni suradnik, polje poljoprivreda

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na  znanstveno radno mjesto:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Ostali uvjeti:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja zaštite bilja (IPM, zaštita masline od bolesti i štetnika, uporaba hlapivih tvari u zaštiti masline od maslinine muhe, uporaba kvasaca izoliranih iz kukaca u zaštiti masline, člankonošci u biocenozi masline).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, povratnik

Prof. dr. sc. ZDENKO RENGEL, primljen je na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, u nepunom radnom vremenu za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 77/2019 od 14. kolovoza 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni suradnik, polje poljoprivreda

Dr. sc. ANA MUCALO, dipl. ing. agr. primljena je na radno mjesto znanstvenog suradnika, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 110/19 od 15. studenog 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

ODLUKA O ODABIRU – otvoreni postupak javne nabave za potrebe projekta ASTERIS

U otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP 4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS, evidencijski broj nabave 37, procijenjene  vrijednosti nabave 496.000,00 kuna, objavljenom u EOJN RH dana 03.prosinca 2019., poslanom na objavu 02. prosinca 2019., s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, dana 24.12.2019. odabrana je ponuda ponuditelja:

Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet;

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

OIB: 76023745044

koja je ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Link na Odluku o odabiru u EOJN:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3420509

Otvoreni postupak javne nabave za intelektualne usluge (projekt ASTERIS)

Dana 02.prosinca 2019. godine Institut za jadranske kulture i melioraciju krša poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina (EOJN) poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave: Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS

Naručitelj: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Broj objave: 2019/S 0F2-0047395.
Naslov: Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP 4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS
Vrsta ugovora: Izvođenje usluga
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 496.000,00 HRK
Rok za dostavu ponuda: 23.12.2019. do 09:00 sati
Elektronička dostava ponuda: DA

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima može se preuzeti on-line s EOJN.

Obavijest o rezultatima natječaja – tehnički suradnik

IVAN JURIĆ izabran je na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 88/19 od dana 18. rujna 2019. godine, dnevnom tisku Slobodna Dalmacija te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Natječaj – tehnički suradnik za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split,  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • SSS poljoprivredne struke
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje praktičnog rada u maslinarstvu

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o srednjoj stručnoj spremi  (preslik)
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug natječaja bit će obavljen intervju i testiranje: (1) rada na računalu i (2) praktičnoga rada na poslovima u maslinarstvu (strojevi, alati i rezidba). Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – povratnik,  iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta,  u nepunom radnom vremenu od 20 % – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1):

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz biljne virologije (istraživanje virusa vinove loze i agruma) i biljne mikologije (istraživanje arbuskularnih mikoriznih gljiva vinove loze).

Uvjeti za radno mjesto pod 2): 

 • najmanje četiri godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan RH, ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti, višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na znanstvenim projektima iz ishrane bilja

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu. U slučaju da neki od pristupnika za povratničko  znanstveno  radno mjesto ispunjava sve uvjete natječaja, a nema obavljen izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u tom slučaju obavit će se izbor u znanstveno zvanje. Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, Institut će u roku od 90 dana dovršiti postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji najbolje udovoljava uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta  www.krs.hr