NATJEČAJ ZA IZBOR NA ZNANSTVENA RADNA MJESTA

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – povratnik,  iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta,  u nepunom radnom vremenu od 20 % – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1):

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz biljne virologije (istraživanje virusa vinove loze i agruma) i biljne mikologije (istraživanje arbuskularnih mikoriznih gljiva vinove loze).

Uvjeti za radno mjesto pod 2): 

 • najmanje četiri godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan RH, ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti, višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na znanstvenim projektima iz ishrane bilja

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu. U slučaju da neki od pristupnika za povratničko  znanstveno  radno mjesto ispunjava sve uvjete natječaja, a nema obavljen izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u tom slučaju obavit će se izbor u znanstveno zvanje. Nakon provedenog postupka izbora u znanstveno zvanje, Institut će u roku od 90 dana dovršiti postupak izbora na radno mjesto izborom pristupnika koji najbolje udovoljava uvjetima natječaja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta  www.krs.hr

Obavijest o rezultatima natječaja – stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju

Maja Ozretić Zoković, mag.ing.hort. primljena je na radno mjesto stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju, na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 65/19 dana 5. srpnja 2019. godine, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obavijest o rezultatima natječaja- viši znanstveni suradnik (polje agronomija)

Dr. sc. MIRA RADUNIĆ, dipl. ing. agronomije primljena je na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika , u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad u Zavodu za biljne znanosti  Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 53/19 od 24. svibnja 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – viši znanstveni suradnik (polje šumarstvo)

Dr. sc. LUKRECIJA BUTORAC, dipl. ing. šumarstva primljena je na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo za rad u Samostalnom odjelu za šumarstvo Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 53/19 od 24. svibnja 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Natječaj za radno mjesto – stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni savjetnik u Enološkom laboratoriju,  radno mjesto I. vrste,  na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj, m

Opis poslova: stručni poslovi iz vinarstva vezani uz fizikalno-kemijsku analizu mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu.

Uvjeti: VSS, magistar/magistra inženjer hortikulture (ili sukladno ranije važećim propisima dipl.ing.agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo), poznavanje zakonske regulative iz vinogradarstva i vinarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EU), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vezanim uz rad u akreditiranom laboratoriju, dobro poznavanje norme HRN EN ISO/IEC 17025, dobro poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu posebice programa za statističku analizu podataka.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  diplomu  (preslik)

–  dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u akreditiranom laboratoriju

   (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca i slično)

–  dokaz o izobrazbi iz norme HRN EN ISO/IEC 17025

Prijave na natječaj s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Stručni savjetnik – enološki laboratorij“

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta https://www.krs.hr/ .

Natječaj, 24.05.2019

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, grana voćarstvo za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, za rad u Samostalnom odjelu za šumarstvo Instituta  – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja voćarstva (oplemenjivanje i očuvanje genetskih resursa mediteranskih voćnih vrsta, identifikacija i evaluacija voćnih vrsta primjenom morfoloških i molekularnih markera)

Uvjeti za radno mjesto pod 2: 

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja šumarstva (erozija tla i zaštita šuma od erozije, izbor vrsta i metoda pošumljavanja mediteranskog krškog područja, biomase u degradiranim sredozemnim šumama, bioraznolikost šumskih biljnih vrsta)
 • upis u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.
 • dokaz o upisu u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva (za radno mjesto pod brojem 2)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.