NATJEČAJ za izbor na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent,u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda  (agronomija), ili područja prirodnih znanosti, polje biologija
  • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na virusnim patogenima vinove loze i simbiotskim mikoriznim gljivama vinove loze i divljih srodnika
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju
  • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku s naznakom „Natječaj za radno mjesto – viši asistent“ na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/

Obrana doktorskog rada kolege Mate Čarije 

Obrana doktorskog rada kolege Mate Čarije naslova: “Molekularna i biološka karakterizacija virusa uvijenosti lista vinove loze 3 iz autohtonih dalmatinskih sorti” (“Molecular and biological characterization of grapevine leafroll-associated virus 3 from Dalmatian indigenous varieties”) održati će se u četvrtak 25. svibnja 2023. godine u 16.00 sati u dvorani BO-P2 soba 206, PMF, Ravnice 48, Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu:

Doc. dr. sc. Marin Ježić, PMF, Zagreb
Prof. dr. sc. Dijana Škorić, PMF, Zagreb
Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Agronomski fakultet, Zagreb
Zamjena:  Dr. sc. Goran Zdunić, znan. savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

Mentori:

Dr. sc. Katarina Hančević, viša znan. sur., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Izv. prof. dr. sc. Silvija Černi, PMF, Zagreb

Festival znanosti na Institutu

Od 24. – 29. travnja 2023. godine održava se Festival znanosti na kojem i ove godine aktivno sudjeluje Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

Priroda i društvo – tema je ovogodišnjeg Festivala znanosti koji se širom Hrvatske događa od 2003. godine te je i dalje najveća manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizira radionicu u petak, 28. travnja 2023. od 12:00 do 13:30 sati o istraživanju mediteranske poljoprivrede i šumarstva. Radionica će se održati na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split.

Prezentirati će se različite znanstvene teme: uzgoj vinove loze, mikrobiologija tla, mikrobiologija vinskih kvasaca, agroekologija, šumarstvo, zaštita bilja i suvremene tehnologije daljinskih istraživanja u poljoprivredi. U sklopu radionice, istraživači Instituta će demonstrirati određenu znanstvenu opremu koja je neophodna za provođenje eksperimenata.

Prezentacije u okviru radionice održat će:

dr.sc. Ana Mucalo: Priroda i društvo u vinogradu

dr.sc. Katarina Lukšić: Stres suše vinove loze

dr.sc. Marin Čagalj: Sateliti i primjena u poljoprivredi

Emanuel Gaši, mag.ing.: Društveni život biljaka: kako biljke komuniciraju?

Ivan Limić, mag.ing.: Izvori i utjecaji atmosferskog taloženja na šumske ekosustave

Ana Boban, mag.ing.: Mikrobiota grožđa i njena uloga u proizvodnji vina

Maja Ozretić Zoković, mag.ing.: Utjecaj stresa suše na metabolite vinove loze

Luka Marinov, mag.ing.: Voda u vinovoj lozi

Filipa Burul, mag.ing.: : Poljoprivredni štetni organizmi i društvo

Detaljni program događanja na Festivalu znanosti https://www.festivalznanosti.hr/2023/split/

Prihvaćen projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani

U sklopu Natječaja za sufinanciranje hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2023.-2025. prihvaćen je projekt “Vinova loza, virusi i mikorizne gljive – analize kompleksnog međudjelovanja“. Voditelji su suradnici na Myco Grape projektu: dr. sc. Katarina Hančević s hrvatske strane i doc. dr. sc. Matevž Likar sa slovenske strane. Glavni cilj je nastaviti i unaprijediti suradnju dva tima kroz uzajamne posjete i usavršavanja, tijekom kojih će se zajednički raditi na aplikaciji različitih statističkih metoda u detaljnoj analizi međuodnosa vinove loze, patogenih i korisnih mikroorganizama.

The scientific paper “In the Beginning Was the Bud: Phytochemicals from Olive (Olea europaea L.) Vegetative Buds and Their Biological Properties” was published in the Open Access Journal Metabolites (Volume 13, Issue 2). Authors are Marijana Popović, Franko Burčul, Maja Veršić Bratinčević, Nikolina Režić Muzinić, Danijela Skroza, Roberta Frleta Matas, Marija Nazlić, Tonka Ninčević Runjić, Maja Jukić Špika, Ana Bego, Valerija Dunkić and Elda Vitanović.

More details on paper

Predstavljamo kratki film o Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša

Predstavljamo kratki film o Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, snimljen u cilju popularizacije znanosti i istraživanja među mladima, u sklopu projekta Noć istraživača (MSCA Researchers’ Night – Reconnect Science With The Blue Society), Horizon Europe, čiji je nositelj Sveučilište u Splitu, a naš Institut jedan od partnera. Film je dostupan na poveznici:

 https://youtu.be/q931nqPkMwA

U sklopu projekta KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly”, voditeljica projekta dr. sc. Elda Vitanović, predstaviti će dio rezultata istog u petak 16.12.2022. u velikoj dvorani s početkom u 13h

U sklopu projekta KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly”, voditeljica projekta dr. sc. Elda Vitanović, predstaviti će dio rezultata istog u petak 16.12.2022. u velikoj dvorani s početkom u 13h.

Ovaj projekt je iz poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ sufinanciran sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“ u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Obavijest o rezultatima natječaja –poslijedoktorand (viši asistent), u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Dr. sc. JOSIP TADIĆ, mag.ing. ekološke poljoprivrede i agroturizma, izabran je na suradničko radno mjesto poslijedoktorand (viši asistent), u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na određeno vrijeme nakon provedenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 119/2022 od 14. listopada 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te na Euraxess portalu.