POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave usluge-„Edukacija djelatnika kroz radionice plinske i tekućinske kromatografije za analize eteričnih ulja“(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge „Edukacija djelatnika kroz radionice plinske i tekućinske kromatografije za analize eteričnih ulja“.

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave usluge-„Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge „Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“.

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Skener za software WinFolia i WinSeedle(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Skener za software WinFolia i WinSeedle. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Motorni trimer(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Motorni trimer. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Briketirano (peletirano) organsko gnojivo(podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Briketirano (peletirano) organsko gnojivo. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

NATJEČAJ za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda  (agronomija)
  • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na genetskim resursima masline i upotrebi  molekularnih markera u istraživanju bioraznolikosti
  • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
  • životopis
  • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju (preslik)
  • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju od objave natječaja u Narodnim novinama do 25. studenog 2022. na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom  „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.                                                                                                                                                      

Obavijest o rezultatima natječaja – stručni suradnik u sustavu znanosti za područje rada “vinogradarstvo i vinarstvo”

Maja Ozretić Zoković, mag.ing.hort. izabrana je na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“, na neodređeno vrijeme nakon provedenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 61/22 od dana 1. lipnja 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te na Euraxess portalu.

Počela provedba PRIMA projekta SEAFENNEL4MED

Inovativno- održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana

(Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) – based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms)

Halofiti su biljke prilagođene životu na staništima koja se odlikuju visokim salinitetom, a jedan od najpoznatijih Mediteranskih halofita na našoj obali je petrovac ili motar (Crithmum maritimum L.) koji se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe, obzirom da ga odlikuje prisutnost visokih koncentracija bioaktivnih spojeva kao što su vitamin C, polifenoli i karotenoidi.

Cilj projekta SEAFENNEL4MED je istražiti različite ekotipove petrovca koji rastu na području Sredozemlja, uvesti nove i održive sustave njegovog ekološkog uzgoja, razviti nove i unaprijediti postojeće procese prerade petrovca, te istražiti potencijal nusproizvoda koji zaostaju nakon uzgoja i prerade petrovca u proizvodnji funkcionalne hrane, nutraceutika i/ili poboljšivača tla. Osim toga vrednovati će se društveno-ekonomski i ekološki utjecaji navedenog, a ciljevi će se postići zahvaljujući snažnoj sinergiji između 8 projektnih partnera iz 5 mediteranskih zemalja (Italija, Hrvatska, Francuska, Tunis, Turska), a koji uključuju javna sveučilišta, znanstvene institute, istraživačke organizacije, te uzgajivača i prerađivača petrovca.

Projekt je dio PRIMA 2021 -Sekcija 2 – Tematsko područje 2, Tema 2.2.1. s ciljem rješavanja problematike različitih specifičnih izazova, a posebice osiguravanja održivog sustava poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane s boljim iskorištenjem prirodnog resursa i biološke raznolikosti, poboljšanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih karakteristika, te u konačnici unaprjeđenje proizvodnje bez otpada i sa smanjenom upotrebom kemijskih sredstava.

Vodeći partner: Università Politecnica delle Marche (Italija)

Partneri na projektu: Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA-AN (Italija), RINCI Srl (Italija), Sveučilište u Splitu (HR),  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (HR), Universite de Bretagne Occidentale (Francuska), INRGREF (Tunis), Ege University (Turska)

Vrijednost projekta: 964 600 E

Trajanje: 01. 06. 2022.- 01. 06. 2025.