Počela provedba PRIMA projekta SEAFENNEL4MED

Inovativno- održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana

(Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) – based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms)

Halofiti su biljke prilagođene životu na staništima koja se odlikuju visokim salinitetom, a jedan od najpoznatijih Mediteranskih halofita na našoj obali je petrovac ili motar (Crithmum maritimum L.) koji se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe, obzirom da ga odlikuje prisutnost visokih koncentracija bioaktivnih spojeva kao što su vitamin C, polifenoli i karotenoidi.

Cilj projekta SEAFENNEL4MED je istražiti različite ekotipove petrovca koji rastu na području Sredozemlja, uvesti nove i održive sustave njegovog ekološkog uzgoja, razviti nove i unaprijediti postojeće procese prerade petrovca, te istražiti potencijal nusproizvoda koji zaostaju nakon uzgoja i prerade petrovca u proizvodnji funkcionalne hrane, nutraceutika i/ili poboljšivača tla. Osim toga vrednovati će se društveno-ekonomski i ekološki utjecaji navedenog, a ciljevi će se postići zahvaljujući snažnoj sinergiji između 8 projektnih partnera iz 5 mediteranskih zemalja (Italija, Hrvatska, Francuska, Tunis, Turska), a koji uključuju javna sveučilišta, znanstvene institute, istraživačke organizacije, te uzgajivača i prerađivača petrovca.

Projekt je dio PRIMA 2021 -Sekcija 2 – Tematsko područje 2, Tema 2.2.1. s ciljem rješavanja problematike različitih specifičnih izazova, a posebice osiguravanja održivog sustava poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane s boljim iskorištenjem prirodnog resursa i biološke raznolikosti, poboljšanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih karakteristika, te u konačnici unaprjeđenje proizvodnje bez otpada i sa smanjenom upotrebom kemijskih sredstava.

Vodeći partner: Università Politecnica delle Marche (Italija)

Partneri na projektu: Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA-AN (Italija), RINCI Srl (Italija), Sveučilište u Splitu (HR),  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (HR), Universite de Bretagne Occidentale (Francuska), INRGREF (Tunis), Ege University (Turska)

Vrijednost projekta: 1.675.000,00 E

Trajanje: 01. 06. 2022.- 01. 06. 2025.

NATJEČAJ za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“,  radno mjesto I. vrste

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje rada „vinogradarstvo i vinarstvo“,  radno mjesto I. vrste,  na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj, m/ž

Opis poslova: stručni poslovi iz vinogradarstva i vinarstva vezani uz fizikalno-kemijsku analizu mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, sudjelovanje u prijavi i realizaciji znanstvenih i stručnih projekta  i ostali poslovi prema ugovoru o radu ili Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu.

Uvjeti: VSS, magistar/magistra inženjer hortikulture (ili sukladno ranije važećim propisima dipl.ing.agronomije – voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo), poznavanje zakonske regulative iz vinogradarstva i vinarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji (EU), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vezanim uz rad u akreditiranom laboratoriju, dobro poznavanje norme HRN EN ISO/IEC 17025, dobro poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu posebice programa za statističku analizu podataka.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  diplomu  (preslik)

–  dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu u akreditiranom laboratoriju

   (preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Stručni suradnik – vinogradarstvo i vinarstvo“

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na Internet stranicama Instituta https://www.krs.hr/ .

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina

ZVONIMIR JURUN, mag.ing.chem.ing. izabran je na radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina, na određeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 36/22 od dana 18. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto III. vrste – Ekonom

STJEPAN BOTICA izabran je na radno mjesto III. vrste – Ekonom, u Odjelu uprave Instituta, na neodređeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 39/22 od dana 30. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju)- radno mjesto III. vrste- EKONOM

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto III. vrste – Ekonom, za rad u Odjelu uprave Instituta obaviti će se dana 28. travnja 2022. (četvrtak)  na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima koji su ušli u uži krug za odabir (abecedno):

 1. IVICA BALARIN-ĐIPALO u 08:00 h
 2. STJEPAN BOTICA u 8:20 h
 3. NIKŠA DURDOV u 8:40 h
 4. MIROSLAV ELEK 09:00 h
 5. IVICA RAJČIĆ u 09:20 h
 6. ANTE TOMIĆ u 09:40 h
 7. IVICA ŽIVKOVIĆ u 10:00 h
 8. TIHO ŽMIRE u 10:20 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada i to iz sljedećih izvora:

 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)
 • Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.)
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” br. 9/19., 9/19., 122/19., 52/20.)
 • Statut Instituta ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti/ )

Ukoliko kandidat ne pristupi usmenom testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje kandidata

Otvoreni postupak javne nabave – Dizalica topline

Dana 21.04.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave “Dizalica topline”. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 400.000kuna (bez PDV-a). Rok za dostavu ponuda putem EOJN je 12. svibnja 2022. u 12 sati.

Poveznica na cjelokupnu dokumentaciju o nabavi:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6205747

Otvoren poziv za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda

Ovo je OTVOREN POZIV za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (KK.01.1.1.04.0002) na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022.

Kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Preduvjeti za prijavu na mjesto poslijedoktoranda su: (I) doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti te (II) aktivno znanje engleskog jezika.

Iskaz interesa, za navedeno radno mjesto, treba sadržavati životopis i motivacijsko pismo, koje treba poslati kao PDF dokument na e-mail adresu voditeljice projekta dr. sc. Elde Vitanović: Elda.Vitanovic@krs.hr.


Detaljan opis projekta i istraživanja može se pronaći na web stranici projekta http://lovefly.krs.hr/.

Poziv za dostavu ponuda- Servis traktora (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab“.

Roba se nabavlja u ponovljenom postupku jednostavne nabave, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

15.02.2022. ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

15.02.2022. OBAVIJEST O ODABIRU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Obavijest o rezultatima natječaja -znanstveni savjetnik, prvi izbor

Dr. sc. Goran Zdunić izabran je na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik-prvi izbor, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 116/2021 od 27. listopada 2021. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.