Obavijest o rezultatima natječaja – položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova

DAJANA STOLICA, dipl.oec. izabrana je na položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 145/23 od dana 06. prosinca 2023. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

NATJEČAJ za izbor na radno mjesto  II. vrste – viši tehničar

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

1)  Za izbor na radno mjesto  II. vrsteviši tehničar – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kemijskog, prehrambenog ili zdravstvenog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju obrazovanja

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju) –položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, obaviti će se dana 02. veljače  2024. (petak) na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima prema utvrđenom rasporedu (abecedno) :

1.         Niveska Balić u 08:00 h

2.         Frane Bešker u 08:30 h

3.         Tina Burić u 09:00 h

4.         Pavao Klarić u 09:30 h

5.         Antonija Kulišić u 10:00 h

6.         Antonija Maretić u 10:30 h

7.         Nives Ortoljo u 11:00 h

8.         Damir Petrić u 11:30 h

9.         Dajana Stolica u 12:00 h

10.       Mia Vidiš Novaković u 12:30 h

11.       Ivan Žižić u 13:00 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja računovodstvenih i financijskih znanja potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga položajnog radnog mjesta rukovoditelja Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova u Institutu.

Izvori za usmeno testiranje:   

 • Zakon o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21)
 • Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH (NN 149/2023)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” br. 37/22.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine” br. 158/23.)
 • Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (“Narodne novine” br. 59/23).
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” br. 111/18., 41/20., 83/23.)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” br. 95/19.)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23., 114/23.)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 115/16., 1/17., 41/17., 128/17., 106/18., 1/19., 1/20., 138/20., 1/21., 73/21., 41/22., 133/22., 43/23., 1/24.)
 • Zakon o doprinosima (“Narodne novine” br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18., 33/23., 114/23.)
 • Pravilnik o doprinosima (“Narodne novine” br. 2/09., 9/09., 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19., 43/23., 143/23.)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 138/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 3/23., 56/23., 143/23.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.)

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) i/ili usmenom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje

NATJEČAJ za izbor na suradničko radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad na Zavodu za primijenjene znanosti Instituta

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad na Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • preslike odgovarajućih sveučilišnih diploma ili uvjerenja o završnom studiju

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.                                                   

Obavijest o rezultatima natječaja – stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove

IVONA ŽIŽIĆ, magistra javne uprave, izabrana je na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave, na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 145/23 od dana 06. prosinca 2023. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

NATJEČAJ za radno mjesto- rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto:

VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, najmanje 4 godine radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  prijavu na natječaj/motivacijsko pismo

–  životopis

–  odgovarajuću diplomu

–  elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda  o podacima evidentiranim u matičnoj  evidenciji HZMO

–  dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja (preslik ugovora o radu, potvrde poslodavca i slično)

Prijave na natječaj, sa svom traženom  dokumentacijom dostavljaju se do 28. prosinca 2023. u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.  

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

NATJEČAJ za radno mjesto – stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto:

VSS, završen specijalistički diplomski stručni upravni studij ili stručni diplomski studij javne uprave sa prethodno završenim preddiplomskim/prijediplomskim studijem društvenog ili humanističkog smjera, uz uvjet da se po završetku navedenih studija stječe najmanje 300 ECTS bodova, važeći certifikat iz područja javne nabave, položen stručni ispit za djelatnike u pismohrani, minimalno 3 godine radnog iskustva na administrativnim poslovima,  izvrsno poznavanje rada na računalu (office paket), dobro poznavanje engleskog jezika, komunikativnost, inicijativnost, spremnost na usavršavanje, sistematičnost.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  prijavu na natječaj/motivacijsko pismo

–  životopis

–  odgovarajuću diplomu

–  certifikat iz područja javne nabave

–  dokaz o položenom stručnom ispitu za djelatnike u pismohrani

–  elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

– dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja (preslika ugovora o radu, potvrde poslodavca i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Briketirano (peletirano) organsko gnojivo (podmjera 10.2.)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Briketirano (peletirano) organsko gnojivo

Roba se nabavlja u ponovljenom postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Zapisnik i upisnik o zaprimanju ponuda od 07.12.2023. godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 13.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 13.12.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – PCR Uređaj (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave PCR uređaj

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Izmjena poziva za dostavu ponuda od 23.11.2023. godine

Izmijenjeni PRILOG 3 – Tehničke specifikacije i ostali uvjeti _ NOVO !!

Zapisnik i upisnik o zaprimanju ponuda od 01.12.2023. godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 11.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 12.12.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Briketirano (peletirano) organsko gnojivo (podmjera 10.2.)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Briketirano (peletirano) organsko gnojivo

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 27.11.2023.

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave od 27.11.2023. godine