Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni suradnik

Dr. sc. MARIN ČAGALJ, dipl. ing. agronomije primljen je na radno mjesto znanstvenog suradnika, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 31/20 od 18. ožujka 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu

Obavijest o rezultatima natječaja – viši znanstveni suradnik

Dr. sc. GABRIELA VULETIN SELAK, prof. biologije, primljena je na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, u području prirodnih znanosti, polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti  Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 31/20 od 18. ožujka 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – asistent na projektu KK.01.1.1.04.0002

ANA MATEŠKOVIĆ, mag.ing.fitomedicine, izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 »Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari« (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20. 12. 2022. godine nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 13/20 od 31. siječnja 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – poslijedoktorand na projektu KK.01.1.1.04.0002

Dr. sc. MARIJANA POPOVIĆ izabrana je na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. godine nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 13/20 od 31. siječnja 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na  znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Ostali uvjeti za radno mjesto pod brojem 1.):

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja fiziologije bilja (istraživanja odgovora biljka na abiotički i biotički stres; istraživanja reproduktivne biologije voćnih vrsta; fiziologija masline)

Ostali uvjeti za radno mjesto pod brojem 2.):

 • doktorat znanosti iz područja biotehničkih ili društvenih i ekonomskih znanosti
 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz ekonomike poljoprivrede s naglaskom na marketingpoljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika

Prijavi na natječaj za oba radna mjesta se prilaže:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split, s naznakom  „Natječaj za radno mjesto viši znanstveni suradnik“ odnosno „Natječaj za radno mjesto znanstveni suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Obavijest o rezultatima natječaja – viši znanstveni suradnik

Dr. sc. ELDA VITANOVIĆ, dipl. ing. agronomije primljena je na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika , u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 02/20 od 3. siječnja 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

NATJEČAJ – asistent i poslijedoktorand za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari”

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (LoVeFly),na određeno vrijeme do 20.12.2022. godine -1 izvršitelj (m/ž).
 2. za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati za oba radna  mjesta  osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod 1):

 • završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani   preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog polja agronomija – fitomedicina
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uvjeti za izbor na radno mjesto pod 2):

 • doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 1) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo sa znanstveno-istraživačkim interesima
 • preslik odgovarajuće sveučilišne diplome ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom)

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 2) potrebno je priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – asistent“ odnosno s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.

NATJEČAJ – viši znanstveni suradnik, polje poljoprivreda

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na  znanstveno radno mjesto:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Ostali uvjeti:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja zaštite bilja (IPM, zaštita masline od bolesti i štetnika, uporaba hlapivih tvari u zaštiti masline od maslinine muhe, uporaba kvasaca izoliranih iz kukaca u zaštiti masline, člankonošci u biocenozi masline).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, povratnik

Prof. dr. sc. ZDENKO RENGEL, primljen je na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, u nepunom radnom vremenu za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 77/2019 od 14. kolovoza 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni suradnik, polje poljoprivreda

Dr. sc. ANA MUCALO, dipl. ing. agr. primljena je na radno mjesto znanstvenog suradnika, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 110/19 od 15. studenog 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.