Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni suradnik

Dr. sc. ANTE RAKO, dipl. ing. agronomije primljen je na radno mjesto znanstvenog suradnika, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda za rad u Zavodu za primijenjene znanosti  Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 90/20 od 06. kolovoza 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi)

DIANA BILIĆ, dipl.oec. , izabrana je na položajno radno mjesto I. vrste –rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 81/20 od dana 15. srpnja 2020. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Obavijest o rezultatima natječaja – voditelj odjeljka

ANDREA BILIĆ, dipl.oec., izabrana je na položajno radno mjesto I. vrste – voditelj Odsjeka računovodstvenih poslova (voditelj odjeljka), na neodređeno vrijeme, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 81/20 od dana 15. srpnja 2020. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

NATJEČAJ – znanstveni suradnik

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto:

 1.  znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjeti za radno mjesto:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja mljekarstva (proizvodnja i kvaliteta hrvatskih autohtonih sireva).

Kandidat za radno mjesto treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Obavijest o rezultatima natječaja – poslijedoktorand

Dr.sc. MARKO RUNJIĆ, mag. ing. agroekologije, primljen je na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad na određeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 73/20 od 26. lipnja 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11., 64/15., 112/18.) i članka 43. Statuta Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša,  a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti MZO RH od 25.svibnja 2020. godine (KLASA: 640-01/20-06/00007,URBROJ:533-03-20-0002),  raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Splitu, Put Duilova 11.

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Splitu, Put Duilova 11, i to kao jedinstvene cjeline: dva staklenika ukupne površine 5.000m2; vanjske površine (nenatkriveno zemljište) od 6.000m2, dva skladišta i kotlovnice ukupne površine 567m2 i uredskog prostora površine 110m2 koji poslovni prostori  se nalaze na čest.zem 1810 (kat.broj 7376/1); 1812/2 (kat. broj. 7376/2); 1811 (kat.broj 7376/3) i na čest.zem.-dio 1804/1 (kat.broj 7377/1-dio) sve K.O. Split.

2. Početni iznos zakupnine iznosi 17.100,00 kuna mjesečno (uvećano za PDV).

3. Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 3 (tri) godine i ne može se dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca.

4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Namjena prostora je proizvodnja i/ili prodaja u okviru poljoprivrednih djelatnosti te skladišna. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Sve troškove vezane za eventualnu adaptaciju i uređenje poslovnog prostora snosi zakupnik nakon što od zakupodavca dobije pisanu suglasnost za izvođenje radova i bez prava na povrat uloženih sredstava.

5. Zakupnik je dužan osim zakupnine plaćati režijske troškove i ostale troškove i naknade uzrokovane korištenjem prostora.

6. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

7. Uvid u grafički prikaz predmetnog prostora biti će omogućen u prostorijama Instituta, Put Duilova 11. Svaki zainteresirani ponuditelj može dobiti informaciju o prostoru od strane članova Povjerenstva za provedbu natječaja na tel. 434-485 ili 434-437, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

8. Natjecatelj kao jamčevinu za ozbiljnost  ponude uplaćuje iznos u visini jednog početnog iznosa mjesečne zakupnine (21.375,00kuna) na žiro-račun Instituta HR8523600001101466432, otvoren kod Zagrebačke banke  d.d., s naznakom „jamčevina“, poziv na broj 02-OIB ponuditelja.

9. Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u cijenu. Natjecateljima koji u natječaju ne uspiju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg natjecatelja. Ako natjecatelj, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se uslijed odustanka najpovoljnijeg ponuditelja mogu prihvatiti.

10. Izabrani ponuditelj će nakon donošenja i dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti pisano pozvan da u roku koji odredi Institut (a koji rok ne može kraći od 5 dana ni duži od 30 dana) s istim sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

11. Ukoliko izabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju  ugovora u roku iz prethodne točke ili ne dostavi Bankarsku garanciju smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine.

12. Izabrani ponuditelj kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora prije samog potpisa ugovora o zakupu mora dostaviti Bankarsku garanciju na iznos do 70.000,00 kuna plativu „na prvi poziv“ koja vrijedi najmanje do 30. rujna 2023. godine.

13. Ponuda mora sadržavati:

a) naziv, adresu i OIB natjecatelja,

b) brojkama i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu,

c) izvod iz sudskog registra za pravne osobe,

d) izvod iz registra obrtnika za obrtnike,

e) Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja,

f) Dokazi i sposobnosti:

Za trgovačko društvo

BON-1 za poslovnu godinu 2019. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

za Obrtnike – obveznike poreza na dohodak –  presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak i Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2019. godinu

za Obrtnike – obveznike poreza na dobit – BON-1 za poslovnu godinu 2019. (ovjeren od FINE) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, BON-2 ili SOL 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

g) dokaz o uplati jamčevine,

h) podatak o broju žiro računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

14. Natjecatelj mora dokazati da mu račun u prethodnih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od petnaest dana te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Nanatječaju ne mogu biti odabrani ponuditelji koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Institutu ili s njima povezana društva, nitiponuditelji koji nisu ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osim ako mu je sukladno posebnom propisu odobrena odgoda plaćanja.

15. Ponude se dostavljaju na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21 000 Split, Put Duilova 11, poštom  ili osobno na protokol Instituta, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ».

Ponuda mora biti zaprimljena u Institutu zaključno do 12. kolovoza 2020. u 12 sati neovisno o načinu dostave. Natječaj će se objaviti i na internetskoj stranici „www.krs.hr“

16. Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi 60 dana od dana isteka roka za predaju ponuda.

17. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

18. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

19. Institut  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o zakupu  bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

PRETHODNO SAVJETOVANJE – INSTRUMENTI ZA MJERENJE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina nacrt dokumentacije o nabavi za za predmet nabave Instrumenti za mjerenje klimatskih parametara, vlage u tlu,  vodenog potencijala u biljci i temperature u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ ref. br: KK.05.1.1.02.0010. , a koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02).

Poveznica na DoN:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4090311

PRETHODNO SAVJETOVANJE – DNA SEKVENCER

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina nacrt dokumentacije o nabavi za za predmet nabave DNA SEKVENCER u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ ref. br: KK.05.1.1.02.0010. , a koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02).

Nacrt DON dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4082029&onCloseUrl=%2fSPIN%2fAPPLICATION%2fIPN%2fCommon%2fSearchFrm.aspx%3ffilterState%3d%25253cISearchEngineFieldCollection%252b%25252f%25253e%26providerKey%3dPostupciObjavljeniSavjetovanje_Idom3.RPN.BL.PostupciObjavljeniSavjetovanjeSearch__hr-HR%26guid%3d9538a7a7-d99e-4229-aedf-84a3886f425f

NATJEČAJ za izbor na položajna radna mjesta I. vrste u odsjeku računovodstvenih i financijskih poslova

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor na položajno radno mjesto I. vrste: rukovoditelj odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi),  na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)
 2. za izbor na položajno radno mjesto I. vrste: voditelj odsjeka računovodstvenih poslova(voditelj odjeljka), na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto pod 1):

Uvjeti: VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, najmanje 5 godina radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima u sustavu znanosti, aktivno znanje engleskog jezika.

Uvjeti za radno mjesto pod 2):

VSS – diplomirani ekonomist stečeno sukladno ranijim važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, minimalno 4 godine radnog iskustva na računovodstvenim ili financijskim poslovima u sustavu znanosti, iskustvo na poslovima javne nabave, napredno poznavanje excela, aktivno znanje  engleskog  jezika.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  preslik odgovarajuće diplome

– dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja(preslik ugovora o radu, potvrde i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom radnog mjesta na koje se kandidat javlja.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Natječaj za razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda

Na temelju  članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH  i 60/15- Odluka USRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta– 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Ostali uvjeti:

 • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) ili doktorat poljoprivrednih znanosti
 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz pedologije, posebice  u istraživanju antropogenih tala i određivanju pogodnosti zemljišta za uzgoj jadranskih poljoprivrednih kultura
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut za jadranske kulture i melioraciju krša kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.