Natječaj, 24.05.2019

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 -OUSRH  i 60/15- OUSRH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta:

 1. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, grana voćarstvo za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj, m/ž.
 2. viši znanstveni suradnik iz područja biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, za rad u Samostalnom odjelu za šumarstvo Instituta  – 1 izvršitelj, m/ž.

Uvjet za radno mjesto pod 1:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja voćarstva (oplemenjivanje i očuvanje genetskih resursa mediteranskih voćnih vrsta, identifikacija i evaluacija voćnih vrsta primjenom morfoloških i molekularnih markera)

Uvjeti za radno mjesto pod 2: 

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja šumarstva (erozija tla i zaštita šuma od erozije, izbor vrsta i metoda pošumljavanja mediteranskog krškog područja, biomase u degradiranim sredozemnim šumama, bioraznolikost šumskih biljnih vrsta)
 • upis u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva

Kandidati za oba radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.
 • dokaz o upisu u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva (za radno mjesto pod brojem 2)

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku.