Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina

ZVONIMIR JURUN, mag.ing.chem.ing. izabran je na radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina, na određeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 36/22 od dana 18. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto III. vrste – Ekonom

STJEPAN BOTICA izabran je na radno mjesto III. vrste – Ekonom, u Odjelu uprave Instituta, na neodređeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 39/22 od dana 30. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju)- radno mjesto III. vrste- EKONOM

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto III. vrste – Ekonom, za rad u Odjelu uprave Instituta obaviti će se dana 28. travnja 2022. (četvrtak)  na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima koji su ušli u uži krug za odabir (abecedno):

 1. IVICA BALARIN-ĐIPALO u 08:00 h
 2. STJEPAN BOTICA u 8:20 h
 3. NIKŠA DURDOV u 8:40 h
 4. MIROSLAV ELEK 09:00 h
 5. IVICA RAJČIĆ u 09:20 h
 6. ANTE TOMIĆ u 09:40 h
 7. IVICA ŽIVKOVIĆ u 10:00 h
 8. TIHO ŽMIRE u 10:20 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada i to iz sljedećih izvora:

 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)
 • Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.)
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” br. 9/19., 9/19., 122/19., 52/20.)
 • Statut Instituta ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti/ )

Ukoliko kandidat ne pristupi usmenom testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje kandidata

NATJEČAJ za radno mjesto III. vrste – Ekonom

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor na sistematizirano radno mjesto III. Vrste –  Ekonom,  na neodređeno vrijeme, uz probni rad, za rad u Odjelu uprave Instituta – 1 izvršitelj (m/ž)

Kratak opis poslova: poslovi ekonoma, portira, domara/kućnog majstora, poslovi održavanja zgrade i uređaja  i svi drugi poslovi sukladno važećem Pravilniku o ustroju radnih mjesta u Institutu

Uvjeti:

 • SSS tehničke struke
 • vozački ispit „B“ kategorije
 • poznavanje rada na računalu
 • minimalno tri godine radnog iskustva
 • komunikativnost, inicijativnost, spremnost na usavršavanje

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–   motivacijsko pismo (prijava na natječaj)

–   životopis

–   preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju  obrazovanja

–   dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije

–  dokaz o radnom iskustvu (primjerice elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, preslik ugovora o radu, potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku od 10 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama poštanskim putem ili neposredno na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Natječaj za radno mjesto – ekonom“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja pozvani kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Natječaj za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto  II. vrsteviši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemijskog, prehrambenog ili zdravstvenog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo samostalnog rada na klasičnim kemijskim analizama i instrumentalnim metodama od najmanje dvije godine.

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslik odgovarajuće svjedodžbe, uvjerenja ili drugog dokaza o završenom stupnju obrazovanja
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – viši tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.  O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Obavijest o rezultatima natječaja -znanstveni suradnik

Dr. sc. Tonka Ninčević Runjić, mag. ing. agroekologije izabrana je na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2022 od 12. siječnja 2022. godine, u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

NATJEČAJ za izbor na znanstveno radno mjesto, znanstveni savjetnik-prvi izbor, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda

Na temelju čl. 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto:

 1. znanstveni savjetnik-prvi izbor, u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta-1 izvršitelj, m/ž

Uvjeti za radno mjesto:

 • višegodišnje iskustvo istraživačkog rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima iz područja vinogradarstva (ampelografija, genetika i evaluacija autohtonih kultivara i divlje loze).

Kandidat za radno mjesto treba ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju (preslike)
 • sažetak znanstvene djelatnosti
 • popis znanstvenih radova
 • odgovarajuće podatke o udovoljavanju uvjetima iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu (www.krs.hr)

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda-projekt KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly)

Na temelju ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ KK.01.1.1.04.0002 „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari “ (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20.12.2022. – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati za radno mjesto  osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti za izbor na radno mjesto:

 • doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/ i stranice projekta http://lovefly.krs.hr.