NATJEČAJ za radno mjesto – stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste stručni savjetnik za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti za radno mjesto:

VSS, završen specijalistički diplomski stručni upravni studij ili stručni diplomski studij javne uprave sa prethodno završenim preddiplomskim/prijediplomskim studijem društvenog ili humanističkog smjera, uz uvjet da se po završetku navedenih studija stječe najmanje 300 ECTS bodova, važeći certifikat iz područja javne nabave, položen stručni ispit za djelatnike u pismohrani, minimalno 3 godine radnog iskustva na administrativnim poslovima,  izvrsno poznavanje rada na računalu (office paket), dobro poznavanje engleskog jezika, komunikativnost, inicijativnost, spremnost na usavršavanje, sistematičnost.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  prijavu na natječaj/motivacijsko pismo

–  životopis

–  odgovarajuću diplomu

–  certifikat iz područja javne nabave

–  dokaz o položenom stručnom ispitu za djelatnike u pismohrani

–  elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

– dokaz o traženom radnom iskustvu  sukladno uvjetima natječaja (preslika ugovora o radu, potvrde poslodavca i slično)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-mail adresu: natjecaji@krs.hr

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.