Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši stručni referent

IVONA ŽIŽIĆ izabrana je na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave Instituta, na neodređeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 34/21 od dana 02. travnja 2021. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).

Natječaj za suradničko radno mjesto – asistent

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“, 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obvezni uvjeti za radno mjesto:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, smjer Fitomedicina/Zaštita bilja
• ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji osigurava upis na doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)


Dodatni kriteriji:
• dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
• sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu


Prijavi na natječaj se prilaže:
• motivacijsko pismo
• životopis
• preslike odgovarajućih sveučilišnih diploma ili uvjerenja o završenom studiju
• prijepise ocjena s preddiplomskog i diplomskog odnosno integriranog studija s izračunatim prosjekom ocjena
• minimalno jedno pismo preporuke sveučilišnog nastavnika
• dokazi o ispunjavanju dodatnih kriterija ukoliko ih pristupnik posjeduje

Pristupnici na oglašeno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom: „Natječaj za radno mjesto asistent“.
S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr.

ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ASTERIS (INTERREG IT-HR)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizirao je 18.lipnja 2021. online javnu konferenciju projekta ASTERIS (Prilagodba na intruzije slane vode u scenarijima podizanja razine mora) koji se provodi u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska .
U okviru konferencije partneri projekta iz Italije i Hrvatske predstavili su općenite ciljeve i rezultate projekta nakon 2,5 godine provedbe istog. Projekt je pokušao dati odgovore na probleme koje se mogu javiti kod korištenja obalnih vodonosnika uslijed povećanog korištenja u sušnom periodu zbog turističkog pritiska ili naglašene potrošnje u poljoprivredi što utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.
Od specifičnih rezultata projekta ASTERIS predstavljena je karta ranjivosti obalnih područja Jadrana uslijed salinizacije temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima.
Također su predstavljena istraživanja koja su provedena u dolini Neretve kao jednom od studija slučaja te su prikazane analize stanja upravljanja i korištenja vodnih resursa na istom području.
Stručnjaci sa Fakulteta građevinarstava, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu predstavili su svoja istraživanja koja trenutno u okviru INTERREG projekta MoST provode na području Neretve, a vezana su za monitoring i modeliranje prodora slane vode u obalne vodonosnike.

Predavanje “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli”, dr. sc. Katarina Hančević, 18.6.2021.

Glavni cilj projekta “Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama” (GRAPE-PATH3, HRZZ-IP-2018-01-9622) je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Projekt traje 4 godine, a dvije i pol godine rada na projektu su iza nas. Što su nam one donijele, kako smo se snašli i koji su naši utisci, poslušat ćemo na ovom predavanju.

Predavanje “Kromatografske tehnike određivanja i njihova primjena u različitim matricama uzoraka”, dr. sc. Maja Veršić Bratinčević, 11.6.2021.

Ovo predavanje služi kao pregled kromatografskih tehnika zastupljenih na IJK, za upoznavanje s njihovom primjenom, razvojem metoda, izborom tehnika te planiranjem analiza uzoraka različitih matrica. Obzirom na rastuće zahtjeve za širim, detaljnijim te preciznijim analizama u znanstvenim istraživanjima, važno je upoznati se s dijelom brojnim mogućnosti koje te tehnike nude.

Poziv za dostavu ponude

Split, 11.06.2021.
Broj: 01-125/3-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak nabave za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova 11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021 434-444 (centrala)
Telefaks: 021 316-584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja
 2. Namjena: Za potrebe projekta: “Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ (Element projekta 05 Maslina (EP05 Maslina) referentnog broja: KK.01.1.1.01.0005.

Procijenjena vrijednost nabave: 136.000,00 HRK bez PDV-a (170.000,00 HRK s PDV-om).

Predmet nabave se sastoji od dvije grupe nabave.

Grupa nabave 1 – Usluga analiza sastava masnih kiselina i sastava i udjela sterola uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 95.600,00 HRK (119.500,00 HRK s PDV-om).

Grupa nabave 2 – Usluga analize sastava fenolnih spojeva uzoraka maslinovih ulja, procijenjene vrijednosti 40.400,00 HRK (50.500,00 HRK s PDV-om). Ponuditelj može ponuditi jednu ili obje grupe nabave.

 1. Tehničke specifikacije usluga nalaze se u Troškovniku koji je dio ovog poziva na dostavu ponuda. Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uslugu sa boljim karakteristikama.
 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova 11 s naznakom na koverti „Ponuda za Usluge analiza uzoraka maslinovih ulja – ne otvaraj !“

Ponude moraju biti zaprimljene u Institutu do 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list za ponuđenu grupu nabave (Prilog 1.1 i/ili Prilog 1.2),
 2. popunjen Troškovnik i tehnička specifikacija za ponuđenu grupu nabave (Prilog 2.1 i/ili Prilog 2.2),
 3. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da uslugu koju nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača, zastupnika proizvođača ili pružatelja usluge, izlist s web stranice, izjava proizvođača, zastupnika i/ili pružatelja usluge, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike pružene usluge).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 23.06.2021. godine u 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke usluge: 90 dana od potpisa Ugovora.
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 5. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om.Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Troškovnika i tehničke specifikacije.
 1. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude s uključenim PDV-om koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.
 1. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

 1. PRILOZI:
 1. Ponudbeni list za grupu 1 nabave (obrazac 1.1)
 2. Ponudbeni list za grupu 2 nabave (obrazac 1.2)
 3. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 1 nabave (obrazac 2.1)
 4. Troškovnik i tehnička specifikacija za grupu 2 nabave (obrazac 2.2)
 5. Poziv u pdf obliku

Ravnateljica Instituta
dr. sc. Katja Žanić

NATJEČAJ za suradnička radna mjesta asistenta

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15- Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području prirodnih znanosti, polje biologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa – MYCO GRAPE“, HRZZ-IP-2020-02-8397, 1 izvršitelj (m/ž).
 2. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina – WINE AROMAS“, HRZZ – IP-2020-02-1872, 1 izvršitelj (m/ž).
 3. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na istraživačkom projektu KK.05.1.1.02.0010 „Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“, 1 izvršitelj (m/ž).
 4. za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u trajanju od četiri godine, za rad na projektu Centar kompetencija Trilj, K.K.01.2.2.03.0017, 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti za radno mjesto pod 1.:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda ili biotehnologija
 • ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji osigurava upis na „Doktorski studij biologije“ (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uvjeti za radno mjesto pod 2:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja prehrambena tehnologija ili biotehnologija ili iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam“ (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uvjeti za radno mjesto pod 3.:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje poljoprivreda
 • ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji osigurava upis na doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uvjeti za radno mjesto pod 4.:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, polje poljoprivreda (smjer agroekonomika ili agrarna ekonomika ili agrobiznis i ruralni razvitak)
 • ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju, koji osigurava upis na doktorski studij „Poljoprivredne znanosti“ (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prijavi na natječaj se prilaže:

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • preslike odgovarajućih sveučilišnih diploma ili uvjerenja o završenom studiju
 • prijepise ocjena s preddiplomskog i diplomskog odnosno  integriranog studija s izračunatim prosjekom ocjena
 • minimalno jedno pismo preporuke sveučilišnog nastavnika

Pristupnici na oglašena radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom: “Natječaj za radno mjesto asistent br.___ (navesti redni broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr.

Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju) – radno mjesto II. vrste – viši stručni referent

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto II. vrste -viši stručni referent za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave Instituta obaviti će se dana 17. lipnja 2021. (četvrtak)  na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima koji su ušli u uži krug za odabir (abecedno):

 1. FILIP AGNIĆ u 9:00h
 2. JURE ALILOVIĆ u 9:30h
 3. SRĐANA COCE u 10:00h
 4. ŽELJKA GAŠIĆ u 10:30h
 5. KREŠIMIR GILJANOVIĆ u 11:00h
 6. TEA LJUBETIĆ u 11:30h
 7. JULIJA PFEIFFER u 12:00h
 8. ANTONIA OZRETIĆ u 12:30h
 9. SVJETLANA RADOVNIKOVIĆ u 13:00 sati
 10. IVONA ŽIŽIĆ u 13:30 sati

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada i to iz sljedećih izvora:

 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)
 • Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.)
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” br. 9/19., 9/19., 122/19., 52/20.)
 • Statut Instituta ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti/ )

Ukoliko kandidat ne pristupi usmenom testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje kandidata

Natječaj- znanstveni suradnik

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 131/17 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje kemija, za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija
 • iskustvo rada s novim metodama ekstrakcije i destilacije pomoću mikrovalova te višegodišnje iskustvo u tekućinskoj i plinskoj kromatografiji sa spektrometrijom masa
 • iskustvo rada u analizama hlapivih spojeva biljaka i eteričnih ulja, koji su odgovorni za suzbijanje štetnika masline
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju (preslika)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom  „Natječaj za radno mjesto – znanstveni suradnik“.

Pristupnici na znanstveno radno mjesto koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstveno radno mjesto priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu Agencije za znanost i visoko obrazovanje o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.

Predavanje “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, Mate Čarija, mag. ing., 21.5.2021.

Virusi vinove loze predstavljaju značajan limitirajući faktor u vinogradarskoj proizvodnji te je upotreba kvalitetnih dijagnostičkih metoda osnovni preduvjet kontrole ove vrste patogena. Ovim izlaganjem bit će prezentirani rezultati screeninga na 10 najznačajnijih virusa vinove loze kod Plavca Malog. Nadalje, najrašireniji virus našeg vinogradarskog područja, Virus uvijenosti lista tipa 3, obrađen je na molekularnoj razini s ciljem utvrđivanja njegove genetske varijabilnosti u izolatima RNK Plavca malog.